kapat
Üyelik İşlemleri
BORSALAR

Ticaret Borsaları: Ticaret borsaları, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar İle Odalar ve Borsalar Kanunu’nda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilânı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır.
Kambiyo ve kıymetli madenlerle ilgili borsalar bu Kanun kapsamı dışındadır.

Borsaya Kayıt Zorunluluğu: Ticaret borsası kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımı ile uğraşanlar, bulundukları yerin borsasına kaydolmak zorundadırlar. Buna uymayanların kayıtları, borsaca re’sen yapılır ve kendilerine tebliğ edilir. Meslek gruplarına göre yapılacak bu üye kayıtları, elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde düzenlenen ortak veri tabanında güncel olarak tutulur.

Borsaya kayıt zorunluluğunda olanların durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliğin, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde kayıtlı oldukları borsalara bildirilmesi gerekir. İlgili sicile tescili zorunlu olup da kanunî şekil ve sürede tescil ettirilmemiş olan bir hususu haber alan ilgili borsa, bu zorunluluğu yerine getirmeyenlerin durumlarını gerekli sicil değişikliklerinin yapılması için ilgili sicil memurluğuna bildirir. Sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.

Merkezî borsa çalışma alanı dışında bulunmakla beraber, borsa çalışma alanı içinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, ticaret veya esnaf siciline tescil edilmiş ya da edilmemiş şube, irtibat bürosu, fabrika, temsilcilik, depo, alım satım yeri ve buna benzer ünitelerinin de borsaya kaydolmaları gerekir.

İçinde bulunulan yıldan önceki son iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyen ve içinde bulunulan yıldan önceki son iki yılda, borsa maddeleri üzerine alım satımı bulunmayan üyelerin isimleri, borsa meclisi kararıyla meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir, aidat tahakkukları durdurulur ve bunlar borsa hizmetlerinden yararlanamazlar.

Yukarıdaki fıkrada anılan borsa meclisi kararını takip eden yılbaşından itibaren iki yıl içinde, ilgilinin üyesi bulunduğu borsaya müracaatla adres ve durumunu bildirmemesi halinde, borsa yönetim kurulunun teklifi ve meclis kararıyla borsadan kaydı silinir. Bu süre içinde durumunu bildirenlerin aidat tahakkukları başlatılır. Ancak bunlar aidat borçlarını ödemedikçe seçmen listelerine tekrar kaydedilemezler.
Borsaya dahil maddelerin üretici veya seri halde üretim yapmaksızın doğrudan tüketiciye satış yapan imalatçıları, borsalara kaydolmaksızın dahi kendi mallarını borsada satabilirler.

Borsaya Kayıt İçin Gerekli Belgeler:
GERÇEK KİŞİLER İÇİN

1-İştigal konular arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımının olduğunun tescilini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği.
2-Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği
3-Noter tasdikli imza sirküleri
4-İkametgah ilmühaberi veya tezkeresi
5-Yeni çekilmiş 3 adet fotoğraf
6-Vergi levhası veya vergi kaydının gösterir belge
7-Mevzuatla istenen veya Birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler.

TÜZEL KİŞİLER İÇİN

1-Tescil ilanının yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi’nin alı veya onaylı örneği;ya da Ticaret Sicili Tasdiknamesi.
2-Temsilcililerinin Noter tasdikli imza sirküleri
3-Temsilcilerinin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örnekleri
4-Temsilcilerinin yeni çekilmiş 3’er adet fotoğrafı
5-Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi
6-Tescil İlanında yayınlanmışsa Noter tasdikli ana sözleşme örneği
7-Mevzuatla istenen veya Birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler